Managed Cloud Server

MC1

4 Cores CPU
8 GB RAM
80 GB SSD
4.000 GB Transfer
Dịch vụ quản trị miễn phí

MC2

6 Cores CPU
12 GB RAM
167 GB SSD
8.000 GB Transfer
Dịch vụ quản trị miễn phí

MC3

8 Cores CPU
24 GB RAM
335 GB SSD
16.000 GB Transfer
Dịch vụ quản trị miễn phí

MC4

16 Cores CPU
64 GB RAM
1.000 GB SSD
20.000 GB Transfer
Dịch vụ quản trị miễn phí