Dịch vụ quản trị

Standard

Cài đặt lại HĐH, cài đặt các Control Panel
Cập nhật các bản vá lỗi
Theo dõi log Security cơ bản
Hỗ trợ giám sát dịch vụ 24/7/365
Hỗ trợ các cấu hình cơ bản webserver, tham số PHP
Hỗ trợ thông qua hệ thống Hotline, Ticket, Email
Hỗ trợ kiểm tra các phần mềm, cấu hình bên trong VPS
Tối ưu các cấu hình liên quan đến System, Webserver, PHP
Hỗ trợ thay thế, nâng cấp phần cứng Server
Theo dõi log Security nâng cao, cấu hình Firewall
Hỗ trợ thông qua kênh VIP riêng

Advanced

Cài đặt lại HĐH, cài đặt các Control Panel
Cập nhật các bản vá lỗi
Theo dõi log Security cơ bản
Hỗ trợ giám sát dịch vụ 24/7/365
Hỗ trợ các cấu hình cơ bản webserver, tham số PHP
Hỗ trợ thông qua hệ thống Hotline, Ticket, Email
Hỗ trợ kiểm tra các phần mềm, cấu hình bên trong VPS
Tối ưu các cấu hình liên quan đến System, Webserver, PHP
Hỗ trợ thay thế, nâng cấp phần cứng Server
Theo dõi log Security nâng cao, cấu hình Firewall
Hỗ trợ thông qua kênh VIP riêng

Unlimited

Cài đặt lại HĐH, cài đặt các Control Panel
Cập nhật các bản vá lỗi
Theo dõi log Security cơ bản
Hỗ trợ giám sát dịch vụ 24/7/365
Hỗ trợ các cấu hình cơ bản webserver, tham số PHP
Hỗ trợ thông qua hệ thống Hotline, Ticket, Email
Hỗ trợ kiểm tra các phần mềm, cấu hình bên trong VPS
Tối ưu các cấu hình liên quan đến System, Webserver, PHP
Hỗ trợ thay thế, nâng cấp phần cứng Server
Theo dõi log Security nâng cao, cấu hình Firewall
Hỗ trợ thông qua kênh VIP riêng