Cloud SMTP Relay

CSR Free

100 Relay/ Ngày
Tỉ lệ gửi email vào inbox 99.99%
Hỗ trợ 01 domain
Attachment 25MB
Spam Detector/Quarantine
Virus Detector/Quarantine

CSR1

500 Relay/ Ngày
Tỉ lệ gửi email vào inbox 99.99%
Không giới hạn domain
Attachment 50MB
Spam Detector/Quarantine
Virus Detector/Quarantine

CSR2

1500 Relay/ Ngày
Tỉ lệ gửi email vào inbox 99.99%
Không giới hạn domain
Attachment 50MB
Spam Detector/Quarantine
Virus Detector/Quarantine

CSR3

3000 Relay/ Ngày
Tỉ lệ gửi email vào inbox 99.99%
Không giới hạn domain
Attachment 50MB
Spam Detector/Quarantine
Virus Detector/Quarantine

CSR4

5000 Relay/ Ngày
Tỉ lệ gửi email vào inbox 99.99%
Không giới hạn domain
Attachment 50MB
Spam Detector/Quarantine
Virus Detector/Quarantine

CSR5

10.000 Relay/ Ngày
Tỉ lệ gửi email vào inbox 99.99%
Không giới hạn domain
Attachment 50MB
Spam Detector/Quarantine
Virus Detector/Quarantine