Cloud Fone

F1

10 số máy nhánh
10 cuộc gọi đồng thời
5GB SSD Cloud Storage
Kết nối 2 đầu số

F2

20 số máy nhánh
20 cuộc gọi đồng thời
10GB SSD Cloud Storage
Kết nối 3 đầu số

F3

30 số máy nhánh
30 cuộc gọi đồng thời
15GB SSD Cloud Storage
Kết nối 4 đầu số

F4

40 số máy nhánh
40 cuộc gọi đồng thời
20GB SSD Cloud Storage
Kết nối 5 đầu số